தணிக்கை மற்றும் பொருளாளர்கள்:

சகோ. கே.கே.நவ்சாத் அலி,

சகோ. ஹமீது (எ) முஹம்மது ,

சகோ. பாவாஜான் (எ) சாகுல் ஹமீது.

ஆலோசகர்கள் :

சகோ. சாகுல் ஹமீது,

சகோ. நைனா முஹம்மது,

சகோ. அன்வர் பாட்சா,

சகோ. முகமது பாரூக்

சகோ. முகமது ஆரிப்.