தலைவர்:-

தமீமுல் அன்சாரி (சைலப்பை) 99177630

செயலாளர்:

ஜியாவுதீன் அஹ்மத் (ஆசாத்நகர்) 66764242

பொருளாளர் மற்றும் தணிக்கையாளர்:-

முகம்மது இத்ரிஸ் (கீழத்தெரு) 66807754
J.G. சாகுல் ஹமிது 99409360

நிர்வாக ஆலோசகர்கள்:-

குலாம் ரசூல் (குப்பாராவுத்தர்) 99710461
சலாவுதீன் (சூஃபிநகர்) 69076769
K.S. அசரப் அலி (கீழத்தெரு) 99246474
நஜுமுதீன் (கோட்டையார்) 66474986

grsrgdr

நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்:

உறுப்பினர்கள்: தொலைபேசி எண்
வார்டு 1 ரீயாஸ் அஹ்மத் 97383636
வார்டு 2 சேக் தாவூத் 65064325
வார்டு 3 ஆரீஃப் 66170281
வார்டு 4 சாகுல் ஹமீத் (பாஷா) 55150585
வார்டு 5 ஆதம் மாலிக் 50257448
வார்டு 6 ஜலீல் 60011966