துபாயில் கார் பார்க்கிங் உயர்வு

image

புதிய கட்டண உயர்வு :

• 30 நிமிடங்கள் ஒன்றுக்கு Dh2

• ஒரு மணி நேரத்திற்கு Dh4

• இரண்டு மணி நேரம் ஒன்றுக்கு Dh8

• மூன்று மணி நேரம் ஒன்றுக்கு Dh12

• நான்கு மணி நேரத்திற்கு Dh16

தீர்மானம் கட்டண பார்க்கிங் நேரம்  14மணி நேரம், வெள்ளி மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர, வார நாட்களில் காலை 8 முதல் 10மணி வரை  தீர்மானிக்கிறது.

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment