பண்டாரவாடை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை & ஓட்டு பூத்

Pandaravadai sharfudinpdv@gmail.com

Pandaravadai

 

பண்டாரவாடை வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை
((2016 சட்டமன்றத் தேர்தல்))

Ward-1 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-467 பெண்-487 மொத்தம்-954 ((வாக்குச்சாவடி: கிரசண்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி))

Ward-2 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-461 பெண்-502 மொத்தம்-963
((வாக்குச்சாவடி: கிரசண்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி))

Ward-3 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-348 பெண்-376 மொத்தம்-724
(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இரயிலடி)

Ward-4 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-450 பெண்-486 மொத்தம்-936
(வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய தொடக்கப்பள்ளி, இரயிலடி)
Ward-5 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-499 பெண்-545 மொத்தம்-1044
((வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்))

Ward-5a வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-482 பெண்-530 மொத்தம்-1012
((வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்))

Ward-6 வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை: ஆண்-482 பெண்-504 மொத்தம்-986
((வாக்குச்சாவடி: ஊராட்சி ஓன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி சூஃபிநகர்))

ஆண் வாக்காளர்கள் = ***3189***
பெண் வாக்காளர்கள் = ***3430***
Total வாக்காளர்கள் = ***6619***

About the author  ⁄ SharfuDin

No Comments

Leave a Comment