கல்விக்கான பாதை!

மாணவர்களுக்கு எந்த பாட பிரிவை தேர்ந்தெடுத்தால் எந்த தொழில் சார்ந்த வேலைகள் அமையும்? மேற் படிப்புக்கான வழிகள் என்ன?  போன்ற பல கேள்விகள் இருக்கும். இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அதற்க்கு தகுந்த பதிலாக அமையும் என நம்புகிறோம்.

Career_PatFinder

No Comments

Leave a Comment