கணினி விசை பலகை Function Key – ஓர் பார்வை

Function Key

கணினியில் விசை பலகையில் மேல் வரிசையில் அமைந்திருப்பது Function key. அவை பன்னிரண்டு எண்ணிக்கைகளில் F1 ஆரம்பித்து F12 யில் முடிவடைகிறது. நாம் கணினியை பயன்படுத்தும் போது அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஒன்று F5. மற்ற பதினோரும் கூட மிக அதிகமான பயன்களை தருகின்றனர். அவற்றின் சில முக்கிய பயன்பாட்டினை இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.

F1
இது பெரும்பாலும் எல்லா ப்ரோக்ராம்களிலும் Help Screen ஐ ஓபன் செய்யப் பயன்படுகிறது. CMOS Setup இலும் பயன்படுகிறது.
Windows Key+ F1 Help Screen ஓபன் செய்ய.

F2
இது Highlight செய்யபட்ட file or folder or Icon க்கு Rename செய்யப் பயன்படுகிறது. CMOS Setup இலும் பயன்படுகிறது. Boot மெனுவுக்கு செல்ல பயன்படுகிறது.

Microsoft Word இல் இதன் பயன்கள்:
Alt + Ctrl + F2 –> open a new document in Microsoft Word.
Ctrl + F2–> display the print preview window in Microsoft Word.

F3
இது நிறைய ப்ரோக்ராம்களில் Search option ஓபன் செய்ய பயன்படுகிறது. MS-DOS இல் கடைசி வரியை Repeat செய்ய பயன்படுகிறது. MS WORD இல் upper case இல் இருந்து lower case க்கு வார்த்தை முழுவதையும் மாற்ற பயன்படுகிறது.

F4
Find Window ஓபன் செய்ய (check in the My Computer ) கடைசியாக நடந்த Action ஐ Repeat செய்ய பயன்படுகிறது.(உதாரணம் MS WORD இல் ஒரு line ஐ தொடர்ந்து Paste செய்ய இது எளிதான வழி.) Alt+F4 அனைத்து Program-களையும், Ctrl+ F4 தற்பொழுது Program-களையும் close செய்ய பயன்படுகிறது. .

F5
Browser (IE, Firefox, Chrome) களில் Reload or Refresh செய்ய பயன்படுகிறது,  Notepad, MS Word போன்ற software-களில் Open the find, replace செய்யவும், மேலும் Microsoft Word PowerPoint இல் Slide Show ஸ்டார்ட் செய்ய பயன்படுகிறது.

F6
Cursor ஐ address bar க்கு மாற்றும். (IE, Mozilla), மேலும் Ctrl + Shift + F6 இது புதிய MS WORD Document ஐ ஓபன் செய்யும்.

F7
MS office-இல் Spell Check & Grammar Check செய்ய பயன்படும். (Word, Outlook, etc. ) மேலும் Mozilla வில் private Browsing ஐ ON செய்ய பயன்படுகிறது.

F8
விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நாம் Safe Mode Access செய்ய பயன்படுகிறது.

F9
Quark 5.0 வில் Measurement toolbar ஓபன் செய்ய பயன்படுவதாக உள்ளது.

F10
இது MS இல் MenuBar ஓபன் செய்ய பயன்படுகிறது.மேலும் Shift+F10 – Right Click ஆக பயன்படுகிறது.

F11
இன்டெர்நெட் பிரவுசர்களில் Full Screen கொண்டுவர பயன்படும். மேலும் கணினி திரையை முழு ஸ்க்ரீன்க்கு கொண்டு வரவும் பயன்படுகிறது.

F12
MS Word இல் save as menu வை ஓபன் செய்ய பயன்படுகிறது. மேலும் Shift+F12 key  MS Word-ஐ save செய்யவும், Ctrl+Shift+F12–MS Word print செய்ய பயன்படுகிறது

No Comments

Leave a Comment