சர்க்கரை வியாதி பரிசோதனைகள் நீங்கள் 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால் வருடத்திற்கு ஒரு தடவை ரத்தப் பரிசோதனையை செய்து கொள்ளவும். உங்கள் பரம்பரையில் நீரிழிவினால் பாதிக்கப்பட்டவர் எவேரனும் இருந்தால், நீங்கள் 30 வயதிலிருந்தே பரிசோதனை ...

Read More →